มทร.ลุยสร้างมืออาชีพด้านนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดบ้านโชว์ผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในงาน RMUTP Vision Day The Next World – Beyond The Urban Society (โลกใบใหม่: การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี สู่ทุกมิติของยุคสังคมเมือง) ซึ่งบูรณาการในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักศึกษาในปัจจุบันก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับ Soft Skills

เด็กไทยคว้า 3 รางวัล แข่งขัน “นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานระดับเอเชีย”

นักวิจัยญี่ปุ่นเจ๋ง! พัฒนา “พลาสติกซ่อมตัวเองได้” ลดการสร้างขยะ

พร้อมยกระดับการศึกษารองรับการขยายตัวของความเป็นเมืองหรือ Urbanization ผ่านการพัฒนา 4 ด้าน นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) การพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อการจัดการเมืองอัจฉริยะ (Sustainable Smart Innovation) การยกระดับรายได้จากการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการยกระดับผู้ประกอบการ (ICT) และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Innovation for Aging Society)

ด้าน ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเน้นการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และพร้อมทำงานทันทีเมื่อจบการศึกษา

“วันนี้บริบทของโลกเปลี่ยนไป เราปรับตัวตั้งแต่กระบวนการหลักสูตร เราไม่ได้สร้างหลักสูตรที่เราอยากสอน แต่เราสร้างหลักสูตรที่คนต้องการใช้บัณฑิตของเรา”

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังมีสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ที่ศูนย์พระนครเหนือ เป็นห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษาและบุคคลภายนอก มาเรียนรู้เพิ่มพูลทักษะให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ขณะที่ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มทร.พระนคร กล่าวว่า สถาบันฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม ในการสอนและฝึกอบรม โดยเปิดกว้างผู้สนใจทุกสาขาอาชีพมาเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและนำไปเพิ่มศักยภาพในอาชีพ ปัจจุบันทีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วกว่า 3,000 คน

“สถาบันฯ เปิดกว้างให้ผู้สนใจทุกสาขาอาชีพ เน้นการReskill คือเพิ่มทักษะใหม่ให้สามารถทำงานกับการเปลี่ยนแปลงหรือใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ และ Upskill คือยกระดับทักษะใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีหรือติดอาวุธเครื่องมือใหม่ ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งปัจจุบันและอนาคต”

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและหลักสูตรการฝึกอบรมได้ที่ https://diri.rmutp.ac.th หรือ Facebook สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์