เปิดแบบ! ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง 14 กม. วงเงิน 2.6 พันล้าน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.)เปิดเผยว่า สำนักสำรวจและออกแบบ ได้จัดจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อสำรวจและออกแบบทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง จ.แพร่ ระยะทางประมาณ 14.898 กิโลเมตร(กม.)งบประมาณ 2,627 ล้านบาท แล้วเสร็จ โครงการอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล เพื่อดำเนินการด้านจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คาดว่าจะก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ 68 แล้วเสร็จปี 71 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี

โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 101 ที่ กม.207+685 บริเวณพื้นที่ ต.แม่ยางตาล แนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางด้านซ้าย ทิศเหนือผ่านบ้านแม่ยางใหม่ บ้านแม่ยางเตาปูน บ้านแม่ยางเปี้ยว ก่อนตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 103 ประมาณ กม.ที่ 5+010 ผ่านวัดแพร่แสงเทียน แนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับถนนท้องถิ่น (พร.7007) ก่อนผ่านพื้นที่ด้านเหนือของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตัดผ่านที่ดินบางส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ที่ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ สิ้นสุดที่จุดบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 101 บริเวณบ้านผาหมู ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ต.แม่ยางตาล ต.แม่ยางฮ่อ ต.ร้องกวาง และ ต.แม่ทราย

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า รูปแบบโครงการจะเป็นการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ ออกแบบเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบร่องกว้าง 9.10 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตรและด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร เขตทางกว้าง 60 เมตร พร้อมได้ออกแบบทางแยกต่างระดับ 3 แห่งมีรายละเอียดดังนี้

1.ทางแยกต่างระดับ (บริเวณจุดตัด ทล.101 (จุดเริ่มต้นโครงการ)) เป็นรูปแบบสามแยก 2 ระดับ ในลักษณะทรัมเป็ต (Trumpet Type)โดยออกแบบสะพานบนทางหลวงหมายเลข 101 ถนนระดับพื้นในทิศทางการจราจรจากแนวเส้นทางโครงการลอดใต้สะพาน เพื่อเลี้ยวขวาไปเมืองแพร่ ส่วนทิศทางการจราจรจากน่านเลี้ยวขวาไป จ.พะเยา ใช้สะพานตามทางหลวงหมายเลข 101 วนซ้ายลอดใต้สะพานตามแนวทางหลวงหมายเลข 101 ไปตามแนวเส้นทางของโครงการคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า 2.ทางแยกต่างระดับ (บริเวณจุดตัด ทลคำพูดจาก ทดลองเล่น. 103 กม.ที่ 4+997) ออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับบริเวณสี่แยกในลักษณะโคลเวอร์ลีฟ (Cloverleaf Interchange) ก่อสร้างทางลอดตามแนวเส้นทางโครงการขนาด 4 ช่องจราจร ออกแบบสะพานบนทางหลวงหมายเลข 103 ขนาด 4 ช่องจราจร ออกแบบช่องวนเลี้ยวขวา (Loop Ramps) สำหรับรถเลี้ยวขวาในแต่ละทิศทางและ 3.ทางแยกต่างระดับ (บริเวณจุดตัด ทล. 101 (จุดสิ้นสุดโครงการ)) ออกแบบสะพานบนทางหลวงหมายเลข 101 ขนาด 2 ช่องจราจร ถนนด้านล่างควบคุมด้วยระบบสัญญาณไฟจราจร

โครงการทางเลี่ยงเมืองร้องกวาง เป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาโครงสร้างด้านคมนาคมขนส่งของประเทศและรองรับการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงจังหวัดแพร่ โดยมีทางหลวงสายหลักพาดผ่านคือทางหลวงหมายเลข 101 (สายร้องกวาง-น่าน) ปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวมีสภาพการจราจรติดขัดและมีเขตทางจำกัดในช่วงเขตชุมชนในพื้นที่ อ.ร้องกวาง ทำให้ไม่สามารถขยายช่องจราจรให้เพียงพอที่จะรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นได้ จนเกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

นายสราวุธ กล่าวด้วยว่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยให้การคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย แก้ไขปัญหาการจราจรได้อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่ เพื่อรองรับการเดินทางและภาคขนส่งในพื้นที่ภาคเหนือไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคและประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลและนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม